Regulamin Usługi Newsletter

  
W naszym rozumieniu wysoka jakość świadczonych usług obejmuje wszystkie aspekty prowadzenia działalności w tym jakość dostarczanych przez nas dokumentów prawnych
Nieustannie dbamy aby nasze zapisy były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz były czytelne i zrozumiałe dla naszego Klienta.
Naszym celem jest zapewnienie Ci pełnego zrozumienia Twoich praw i obowiązków związanych z byciem naszym Klientem. Jeżeli coś dla Ciebie jest niejasne lub budzi Twoją wątpliwość, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem: contact@qarted.com 
Zanim przejdziemy do treści regulaminu, chcielibyśmy wyjaśnić Ci kilka podstawowych zagadnień, aby lepiej zrozumieć cel tego dokumentu.
 
Czym jest usługa Newsletter?

Usługa newsletter jest to cykliczne wysyłanie wiadomości email do osób które dobrowolnie zapisały się do newslettera i potwierdziły chęć otrzymywania informacji od firmy Qarted tą drogą komunikacji. Dzięki usłudze Newsletter będziemy mogli Cię informować o naszych produktach i usługach, promocjach, ważnych wydarzeniach oraz będziemy edukować  w zakresie związanym z tematyką Sklepów internetowych dostępnych w domenie qartedlabs.com 

Czym jest regulamin usługi Newsletter?

Regulamin usługi Newsletter to zestaw zasad jakie obowiązują podczas jej świadczenia.  Dokument określa obowiązki i prawa zarówno firmy Qarted sp. z o.o., która świadczy usługę, ale również Klienta czyli Twoje jeśli zdecydujesz się z tej usługi skorzystać.

Jak zapisać się do Newslettera?

To bardzo proste, na naszej Stronie internetowej qartedlabs.com w stopce znajduję się link do usługi Newsletter. Po jego kliknięciu uruchamia się formularz zapisu, gdzie po zapoznaniu się z polityką prywatności i regulaminem możesz dobrowolnie przekazać nam swój adres email. Na wskazany adres otrzymasz prośbę o potwierdzenie chęci zapisania się do usługi Newsletter. Od tego momentu usługa staje się aktywna i możesz otrzymywać od nas wartościowe informacje.

Jak długo będzie aktywna usługa Newsletter?

Usługa nie ma konkretnego terminu zakończenia. To Ty decydujesz kiedy to nastąpi. Możesz w każdym czasie i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z usługi poprzez wypisanie się z Newslettera. Zakończenie świadczenia usługi może również nastąpić poprzez działania wykonane z naszej strony. Szczegóły zostały opisane w poniższym regulaminie.

Czy po zapisaniu się do Newslettera mogę zrezygnować z jego otrzymywania?

Tak, oczywiście, w każdej chwili możesz wypisać się z newslettera i przestać otrzymywać od nas wiadomości. Wypisanie jest tak samo łatwe jak zapisanie się do usługi. Wypisanie polega na kliknięciu odpowiedniego linku umieszczonego w każdej wiadomości jaką do Ciebie wysyłamy w Newsletterze.

Czy regulamin usługi Newsletter jest obowiązkowy?

Tak, regulamin usługi Newsletter, jak wszystkie inne regulaminy dotyczące usług w internecie, jest obowiązkowy. Jest wymagany prawnie, jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).

Czy w wyniku świadczenia usługi przetwarzane są dane osobowe?

Tak, aby dostawać od nas Newsletter wymagane jest podanie adresu email, który może zawierać Twoje imię i nazwisko. W celu świadczenia usługi gromadzimy adresy email podawane przez użytkowników podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Gromadzenie adresów email w celu wysyłki newslettera to przetwarzanie danych i podlega pod RODO. Osoba która gromadzi dane to administrator tych danych i w tym przypadku jest to Qarted sp. z o.o.. Dokładne dane administratora, w tym adres, podaliśmy poniżej w dalszej treści regulaminu.

Wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem danych opisaliśmy w rozdziale “Dane osobowe” niniejszego regulaminu i zachęcamy abyś się z nimi zapoznał.

Po wyjaśnieniu tych podstawowych zagadnień możemy przejść do treści regulaminu usługi Newsletter, który ma charakter wzoru umowy standardowej. Zatem zaczynam:

  

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi Newsletter.

1.2 Definicje terminów użytych w Regulaminie  

 Termin 

Definicja

Regulamin

Niniejszy dokument określający zasady świadczenia usługi Newsletter

Usługodawca

Qarted sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Świtezianki 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958341, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł NIP: 7262690239, REGON: 521382254, adres e-mail: contact@qarted.com, numer telefonu komórkowego: (+48) 600 755 722

Usługobiorca

Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Usługa Newsletter

 

Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail), drogą elektroniczną, wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach i usługach, promocjach, ważnych wydarzeniach oraz informacje edukacyjne  w zakresie związanym z tematyką Sklepów internetowych dostępnych w domenie qartedlabs.com

Usługa Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119)

  

2. Warunki techniczne

2.1 Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), urządzenia ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową.

  

3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi 

3.1 Świadczenie Usługi wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Usługobiorcę

3.2 W celu złożenia zamówienia Usługobiorca udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu otrzymywania zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter, której definicja została podana w pkt 1.1

3.3 W celu zamówienia Usługi Newsletter Usługobiorca powinien wykonać kolejno następujące czynności:

3.3.1 Wypełnić prawidłowo formularz zapisu na Newsletter na Stronie internetowej qartedlabs.com podając adres e-mail, na który wysyłany ma być Newsletter.

3.3.2 Zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na formularzu zgłoszeniowym.

3.3.3 Kliknąć przycisk „Zapisz się”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony do formularza, wysłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny potwierdzający zapis na Newsletter.

3.3.4 Kliknąć link aktywacyjny nadesłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, aby potwierdzić zawarcie umowy świadczenia usługi Newsletter. 

3.4 Wykonanie czynności opisanej w pkt 3.1.4 skutkuje:

3.4.1 Potwierdzeniem poprawności podanego adresu e-mail oraz wolę dodania adresu e-mail Usługobiorcy do listy dystrybucyjnej Usługi Newsletter. 

3.4.2 Potwierdzeniem wcześniej udzielonej zgody na formularzu zapisu  na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

3.4.3 Potwierdzenien wcześniej udzielonej zgody na formularz zapisu na  na wysłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail przez Usługodawcę.

3.5 Jeśli nie wykonano czynności opisanej w pkt 3.1.4 to zamówienie Usługi Newsletter nie dochodzi do skutku, umowa nie zostaje zawarta.

3.6 Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Usługobiorcy jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter

3.7 Podanie przez Usługobiorcę w formularzu zapisu na Newsletter swojego adresu e-mail oznacza zgodę Usługobiorcy na otrzymywanie na podany adres e-mail Newslettera dostarczanego przez Usługodawcę, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

3.8 Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie 

3.9 Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie. 

3.10 Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia na adres contact@qarted.com lub kliknięcie w link rezygnacji z Newslettera zawarty w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę. 

3.11 Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę następuje przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy.


4. Zasady korzystania z usługi Newsletter - prawa i obowiązki

4.1 Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać warunków Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi. 

4.2 Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do Usługobiorcy

4.2 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

4.3 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania Newslettera na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zamawianiu Usługi.

4.4 Usługobiorca może w każdym czasie i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter, sposób rezygnacji został opisany w pkt 3.10

4.5 Częstotliwość otrzymywania Newslettera a także jego treść ustalana jest przez Usługodawcę. 

4.6  Treści zawarte w Newsletterze mają charakter reklamowy i promocyjny, zawierają informacje handlowe pochodzące od Usługodawcy. Dokładny opis został przedstawiony w pkt 1.1 w definicji Usługa Newsletter. 


5. Reklamacja

5.1 Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z Usługą Newsletter w formie reklamacji.

5.2 Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy zgłaszać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail contact@qarted.com.

5.3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres e-mail podany w procesie zapisu na Usługę Newsletter, adres do korespondencji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Dane dotyczące Usługobiorcy zgłaszającego reklamację są niezbędne do przesłania Usługodawcy informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

5.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

5.5 Usługobiorca zostanie powiadomiony przez Usługodawcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w procesie zapisu na usługę Newsletter

5.6 W przypadku nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, reklamację uznaje się za rozstrzygniętą zgodnie z żądaniem Usługobiorcy.

5.7 Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

5.8 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza, ani nie ogranicza prawa Usługobiorcy do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.


6. Dane osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj Qarted sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Świtezianki 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958341, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł NIP: 7262690239, REGON: 521382254, adres e-mail: contact@qarted.com, numer telefonu komórkowego: (+48) 600 755 722

6.2 Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@qarted.com

6.3 Administrator przetwarza dane osobowe:

6.3.1 W celu realizacji usług Newsletter, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

6.3.2 W celu dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń

6.3.3 W celu wysłania drogą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mai.

6.3.4 W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora) do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Usługobiorcę. Administrator może zapoznawać się z preferencjami Usługobiorcy, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Stronę Internetową oraz czy i jakie produkty na niej kupuje.

6.4 Kategorie danych osobowych mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia Usługi. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika

6.5 Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania Usługi przez Administratora. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora to:

6.5.1 Dostawca usługi hostingu Strony internetowej, funkcjonalności sklepów internetowych zamieszczonych w domenie qartedlabs.com oraz funkcjonalności wysyłania newslettera: Shopify International Ltd., Attn: Data Protection Officer, c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia. 

6.5.2 Dostawca usługi do automatyzacji marketingu i email marketingu: Klaviyo, 25 Summer St Floor 6, Boston, MA 02111, USA.

6.6 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6.7 Administrator przekazuje dane osobowe do kraju trzeciego tj. USA ze względu na siedzibę zaufanych partnerów. Podstawą transferu danych jest porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską tzw. „Tarcza Prywatności UE- USA”, przyjęte decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 celem zapewnienia ochrony praw podstawowych obywateli w Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

6.8 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.9 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

6.10 Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu.

6.11 Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

6.12 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.


8. Zmiana regulaminu

8.1 Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, które stanowią:

8.1.2 Zmiana istniejących lub wprowadzenie  nowych przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

8.1.3 Wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu.

8.1.4 Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi

8.1.5 Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

8.1.6 Zmiany modelu biznesowego Usługodawcy wymuszające zmiany w Regulaminie.

8.2 Zmiany Regulaminu zostaną udostępnione przez Usługodawcę poprzez publikacje w ramach Strony Internetowej.

8.3 Powiadomienie, o którym mowa powyżej może mieć w szczególności formę wiadomości e-mail. 

8.4 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę.

8.5 Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w związku z wprowadzanymi zmianami w Regulaminie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej. Niewypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę w tym terminie oznacza akceptację przez Usługobiorcę wszystkich zmian Regulaminu.

  

9. Postanowienia końcowe

9.1 Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej Qartedlabs.com

9.2 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 

9.3 Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej

9.4     Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 roku.

  

  

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Dodano do koszyka