Regulamin korzystania z serwisu Qarted Labs | Qarted

  -

1. Definicje

1.1. Twórca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów lub osoba prawna, która założyła oraz utrzymuje Konto w celu udostępnienia dostarczonych przez siebie Wzorów Produktów. Twórca nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa

1.2. Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynność prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w serwisie Qarted Labs. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.

1.3. Klient – osoba odwiedzająca serwis Qarted Labs pod adresem www.qartedlabs.com, a także osoba korzystająca z dostępnych usług na stronach internetowych, np. zapis na newsletter.

1.4. Sklep internetowy – prowadzony przez Qarted sp. z o.o. serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów i Klientów, na stronie internetowej www.qartedlabs.com

1.5. Asortyment – fizyczny egzemplarz utworu lub innego wytworu działalności ludzkiej m.in. grafiki, plakatu, obrazu, ilustracji lub zdjęcia jaki jest dostarczany Klientowi lub osobom, które dokonały zakupu Produktu za pośrednictwem Partnera przez Usługodawcę lub system montażowy.

1.6. E-Faktura — faktura, faktura korygująca, duplikat faktury i duplikat faktury korygującej w formacie PDF wystawiona zgodnie z prawem i udostępniona klientowi przez Qarted zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, której autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność zagwarantowane są za pomocą wprowadzonych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą, a dostawą towarów lub świadczeniem usług.

1.7. Cena regularna – wskazana w PLN wartość brutto Asortymentu.

1.8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.9. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

1.10. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Qarted w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna korzystająca z usług Qarted w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca z usług Qarted w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.12. Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów.

1.13. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia Asortymentu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny regularnej na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny regularnej poszczególnych łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Asortymentu. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.

1.14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Asortyment, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane osobowe Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

1.15. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Sklepie internetowym.

1.16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Asortymentu za zapłatą Ceny regularnej powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w szczególności koszty wysyłki. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email o tytule „Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży”, wysłanej na adres email wskazany w Zamówieniu Umowa Sprzedaży określa w szczególności wybrany Asortyment, jego główne cechy, Cenę regularną, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

1.17. Usługodawca – Qarted spółka zoo z siedziba w Łodzi zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000958341, posiadająca numer NIP 7262690239, zawierająca umowę sprzedaży z Klientem.

1.18. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

1.19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

 

2. Zakres i warunki korzystania z Serwisu

2.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:

(a) utrzymania sesji Klienta/Twórcy/
(b) dostosowania Serwisu do potrzeb Klienta/Twórcy/
(c) w celach marketingowych Usługodawcy.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

2.4. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Klientów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

2.6. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

2.7. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu internetowego podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

2.8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu internetowego. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.

2.9. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.

2.10. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.

2.11. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.

2.12. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: _______ Założenie Konta jest wymagane, aby złożyć Zamówienie.

2.13. Usługodwaca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, tj. usunąć Konto za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Konta i/lub odmówić dalszego prawa do korzystania przez Klienta (zarówno tego posiadającego Konto, jak i nie posiadającego Konta) ze Sklepu Internetowego, a także składania Zamówień, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 

3. Procedura sprzedaży

3.1. Prezentacja Asortymentu wraz z jego Ceną regularną w Sklepie internetowy nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, po zaakceptowaniu przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem, a Usługodwacą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na warunkach wskazanych poniżej.

3.2. Usługodwaca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:

(a) Klient dodaje wybrany Asortyment do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia,
(b) b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży; Asortyment oraz jego ilość, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Asortymentu, miejsce i sposób dostawy Asortymentu, sposób płatności. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Asortymentu lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Asortymentu lub Klienta, a w przypadku danych osobowych również innych niezbędnych danych, w szczególności z uwagi na specyfikę Asortymentu lub usługi,
(c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Usługodawcę sposobów dostawy Asortymentu,
(d) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny regularnej i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy sprzedaży,
(e) Klient przesyła Usługodwacy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego . W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu i założenie konta chyba że Sklep dopuszcza złożenie Zamówienia bez rejestracji dla danego Asortymentu.
(f) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka,
(g) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Sklepu internetowego, co jest tożsame z przyjęciem Zamówienia i jego dalszym procedowaniem przez Usługodwacę.

3.4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta od Usługodwacy wiadomości e-mail zawierającej w tytule „Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży”, wysłanej na adres email wskazany w Zamówieniu, stanowiącej potwierdzenie zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży, w tym kupionego przez Klienta Asortymentu, jego ceny oraz ew. kosztów jego transportu, a także innych istotnych warunków zawartej Umowy sprzedaży. Powyższe potwierdzenie wysłane będzie w terminie do 5 dni od otrzymania przez Usługodwacę Zamówienia Klienta.

3.5. Jeśli Usługodwaca nie może zawrzeć Umowy sprzedaży w całości lub w części z uwagi na to, że Asortyment nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Usługodwacy bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Usługodwaca niezwłocznie zawiadomi Klienta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail wskazany w Zamówieniu oraz zwróci mu otrzymaną cenę nie później jednak niż w terminie 7 dni od momentu przekazania informacji o niemożliwości zawarcia Umowy sprzedaży.

3.6. W ramach złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

(a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
(b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
(c) terminowej zapłaty należności i innych ustalonych przez Klienta i Usługodwacę kosztów w pełnej wysokości;
(d) terminowego odbioru Asortymentu zamówionego przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

3.7. Do każdej zawartej Umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany podczas złożenia Zamówienia adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę.

3.8. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu jaka została zawarta z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Produktu w posiadanie przez Klienta. Klient nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Klient ponosi następujące koszty: (a) koszt zwrotu Produktu (zwrotnej przesyłki).Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym ustępie nie przysługuje w stosunku do spersonalizowanych Produktów, w związku z tym Produkty te nie kwalifikują się do zwrotu.

3.9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

(a) a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
(b) w których przedmiotem świadczenia jest Asortyment nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(c) w której przedmiotem świadczenia jest Asortyment, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

3.10. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

3.11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.12. Klient ma obowiązek zwrócić Asortyment Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Asortymentu.

3.13. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży został umieszczony na stronie internetowej Serwisu (kliknij tutaj, aby pobrać dokument).

3.14. Produkty są dostarczane przesyłką kurierską lub do paczkomatu lub punktu serwisowego wskazanego przez Klienta. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na terenie Polski.

 

4. Płatność i Dostawa

4.1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronie Sklepu internetowego.

4.2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku Zamówienia nie przekraczającego kwoty 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku wyboru przewoźnika DPD Polska sp. z o.o. oraz kwoty 6.500,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) w przypadku wyboru przewoźnika DHL. Płatność za Asortyment za pobraniem nie jest także możliwa w przypadku wysyłek zagranicznych.

4.3. W przypadku nieotrzymania przez Usługodwacę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas składania Zamówienia. Nieuiszczenie płatności w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku odbioru i zapłaty za Asortyment w wyznaczonym terminie, Asortyment wraca do Usługodwacy, o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. W takiej sytuacji Klient ma możliwość ponownego złożenia Zamówienia skutkującego wysłaniem Asortymentu poprzez wejście w przesłany link, co skutkuje ponownym wysłaniem Asortymentu. W przypadku odmowy odbioru Asortymentu i płatności za niego, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, Zamówienie jest anulowane.

4.5. W przypadku wybranego Asortymentu Sklepu internetowego zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie. Informacja o ww. ograniczeniach dostępna będzie w Sklepie internetowym, w zakładce dotyczącej danego Asortymentu.

4.6. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy sprzedaży przez Usługodwacę jest miejsce, w którym Asortyment zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Asortyment powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

4.7. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta z opcji dostępnych na stronie Sklepu Interentowego, określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Asortymentu, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia. Dostępne aktualne metody oraz koszty dostawy Asortymentu są wskazane w zakładce „Dostawa i formy płatności” oraz każdorazowo w zakładce danego Asortymentu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową sprzedaży.

4.8. Dostawa Asortymentu możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.9. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Asortymentu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Usługodwacę oraz czas doręczania Asortymentu przez kuriera.

4.10. Termin dostawy Asortymentu do Klienta wynosi do 7 Dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że w opisie danego Asortymentu lub w trakcie składania Zamówienia Qarted podało dłuższy termin.

4.11. Klient winien dokonać sprawdzenia stanu Asortymentu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub ubytków przesyłki Klient powinien w obecności przewoźnika sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Qarted mailowo na adres wskazany na stronie sklepu interenetowego w zakładce Kontakt lub telefonicznie. W stosunku do niedających się zewnątrz zauważyć uszkodzeń lub ubytków przesyłki Klient powinien w terminie do 7 od dnia doręczenia mu przesyłki dokonać ich zgłoszenia bezpośrednio do przewoźnika lub do Qarted – informując o zaistniałej sytuacji. Powyższe w żadnym wypadku nie ogranicza jednak praw Konsumenta w zakresie rękojmi na zakupiony Asortyment przyznanej mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.12. Z chwilą wydania przez Asortymentu przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Asortymentem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Asortymentu. Qarted w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Asortymentu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.13. W razie przesłania Asortymentu do Klienta będącego Przedsiębiorcą za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi on, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.14. Qarted nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

 

5. Dokumenty Księgowe

5.1. Niniejszy rozdział Regulaminu określa zasady przesyłania Klientom faktur VAT w formie elektronicznej, zwanych dalej e-Fakturami.

5.2. Przez e-Fakturę należy rozumieć fakturę wystawioną w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, przesłaną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.3. Qarted umożliwia Klientom możliwość otrzymywania e-Faktur, co polega na przesyłaniu faktur wystawionych dla Klienta przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży towarów i usług, w formacie PDF za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

5.4. Przesyłanie Klientowi faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej zastępuje przesyłanie faktur w formie papierowej.

5.5. Przesyłanie e-Faktur VAT nie wiąże się z dodatkowymi opłatami obciążającymi Klienta.

5.6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi e-Faktura jest wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie faktur VAT oraz wskazanie przez Klienta adresu e-mail.

5.7. Zgoda, o której mowa w punkcie 6 może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności w formie pisemnej lub elektronicznej a także w sposób dorozumiany np. poprzez opłacanie pierwszej E-faktury otrzymanej od Qarted.

5.8. Doręczenie e- faktury korygującej następuje z chwilą, gdy wiadomość zawierająca e-Fakturę została otrzymana przez Klienta na adres e-mail Klienta. Jako potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez Klienta uznaje się zwrotny komunikat o otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej e-Fakturę korygującą przez serwer Klienta. Taką korektę traktuje się jako potwierdzoną na potrzeby podatku VAT uregulowanego Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5.9. W przypadku faktur korygujących oraz duplikatów faktur oraz niektórych faktur rozliczeniowych, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesyłania ww. dokumentów w formie papierowej, w szczególności w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią przesłanie e-Faktury. Faktura zostanie wówczas wystawiona w formie papierowej i dostarczona pocztą.

5.10. Zgoda Klienta na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej.

5.11. Klient może zrezygnować z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku złożenia rezygnacji, Klient będzie otrzymywał faktury w formie papierowej, począwszy od kolejnego zamówienia następującego po dacie złożenia oświadczenia. Oświadczenie może być złożone przez Klienta dowolnymi kanałami obsługi klientów (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie).

5.12. Reklamacje dotyczące usługi E-Faktura mogą być składane dowolnymi kanałami obsługi klientów (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie). Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia.

5.13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Rozdziału Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się m.in. konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, decyzje organów administracji publicznej, poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług, poprawę funkcjonalności usług.

5.14. W sprawach nieujętych w niniejszym rozdziale Regulaminu w zakresie dotyczącym przesyłania e-faktur VAT zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Postanowienia Końcowe

6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą stanowi:

(a) zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
(b) wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Regulaminu;
(c) konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Sklepu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;
(d) zmiana organizacyjna lub prawna Usługodwacy;
(e) zmiany modelu biznesowego Usługodwacy wymuszające zmiany w Regulaminie.

6.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodwaca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Ponadto Usługodwaca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodwacę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

6.3. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.

6.4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych , układu i kompozycji stron internetowych, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności kopiowania, powielania i wykorzystywania zdjęć należących Qarted lub Twórców którzy udzielili licencji Qarted w związku z działalnością Serwisu, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Qarted chyba, że możliwość wykorzystania wyżej wskazanych elementów graficznych wynika z wprost obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 tj. z dnia 2019.07.03).

6.5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Qarted może rozwiązać Umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.

6.6. Wszelkie spory mogące powstać w związku z Umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Qarted na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Qarted, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Qarted.

6.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz.1219) przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

 

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Dodano do koszyka