Polityka prywatności | Qarted

-

1. Postanowienia ogólne

1.1 Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Qarted Labs.

1.2 Administratorem danych jest Qarted Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958341, NIP 7262690239, REGON 521382254 (zwana dalej również jako „Qarted”).

1.3 Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Qarted, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych ze serwisem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów lub Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu.

1.4 Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Serwis, Klient, Użytkownik, Asortyment) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na stronie Serwisu internetowego www.QartedLabs.com/regulamin

 

2. Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1 Dane osobowe Klientów lub Użytkowników są zbierane w przypadku:

(a) rejestracji Konta w Serwisie Qarted Labs
(b) składania Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta;
(c) korzystania z formularza kontaktowego;
(d) usługi newsletter;
(e) wystawiania faktur;
(f) zwrotów i reklamacji;

2.2 QARTED przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług i dokonaniu zakupów w Serwisie Qarted Labs. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.

2.3 Konto.

 • W przypadku Rejestracji Konta w Serwisie Qarted Labs Klient podaje takie dane, jak: adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie Qarted Labs, którą Klient zawiera z QARTED.
 • Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Serwisie Qarted Labs, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Serwisu zamówień.

2.4 Składanie Zamówienia z logowaniem oraz bez logowania do Konta.

 • W przypadku składania zamówienia w Serwisie, Klient podaje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.
 • Podane przez Klienta dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza Zamówienia. Klient ma zawsze możliwość ich modyfikacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Serwisu.

2.5 Formularz kontaktowy.

 • W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu Qarted Labs Klient lub Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W treści wiadomości Klient lub Użytkownik może również zawrzeć inne dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta lub Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Serwisem Qarted Labs.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta lub Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

2.6 Newsletter.

 • W przypadku zapisania się na newsletter, Klient lub Użytkownik podaje adres e-mail.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest usługa świadczona drogą elektroniczną - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter.
 • Dane osobowe przekazywane w ramach newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę profilu użytkownika lub Klienta lub Użytkownika, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania mu odpowiednich dla niego informacji. Klient lub Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

2.7 Faktury.

 • Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

2.8 Zwroty i reklamacje.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu Qarted Labs lub złożenia reklamacji dotyczącą Asortymentu, QARTED przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez QARTED prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
 • Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez QARTED archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie serwisu.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez QARTED lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

3. Okresy przechowywania danych

3.1 Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez QARTED lub przez stronę trzecią.

3.2 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez QARTED tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

3.3 W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez QARTED tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

4. Udostępnianie danych osobom trzecim

4.1 Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta QARTED przy prowadzeniu Serwisu Qarted Labs. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz QARTED w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

4.2 QARTED korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:

(a) dostawcy usług technologicznych,
(b) dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
(c) dostawcy usług związanych z obsługą klienta,
(d) dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.

4.3 Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.4 QARTED ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów lub Użytkowników Serwisu Qarted Labs organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

4.5 QARTED zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu.

 

5. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

5.1 Klientowi lub Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

(a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
(b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
(c) prawo do przenoszenia danych,
(d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient lub Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
(e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez QARTED.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient lub Użytkownik może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z QARTED pod adresem wskazanym w § 1 niniejszej Polityki Prywatności bądź pod adresem e-mail: iod@qartedlabs.com.

5.2 QARTED może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez QARTED danych (na przykład QARTED może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy).

5.3 Klienci, którzy zarejestrowali się w Serwisie Qarted Labs mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne.

5.4 Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze serwisem Qarted, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

5.5 Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez QARTED może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Qarted poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.

5.6 QARTED gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

6. Polityka cookies i profilowanie

6.1 Pliki cookies. QARTED zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Serwisu Qarted Labs przez Klienta lub Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez QARTED mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.

6.2 Profilowanie. QARTED na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów lub Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta lub Użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Serwis Qarted Labs. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta lub Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez QARTED z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient lub Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.

7.2 Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na e-mail: iod@qartedlabs.com.

7.3 Data ostatniej modyfikacji 27.06.2022

 

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Dodano do koszyka